Make your own free website on Tripod.com

Enter content here

Enter content here

Enter content here


from the internet ?Genealogy library.com?

Biography of LOTHROPP, John


JOHN LOTHROPP

(1584-1653)ÊÊ


A Puritan Biography & Genealogy

ÊÊÊ"BlessedÊareÊtheÊpureÊinÊheart:ÊÊ

ÊforÊtheyÊshallÊseeÊGod."ÊÊ

(Matt.Ê5:8)

ÊÊ

Ê RICHARD WOODRUFF PRICE

Published by

Richard W. Price and Associates

Salt Lake City, Utah

1989


(118128.)

ÊJOHNÊ[1]ÊLOWTHROPÊwasÊresidingÊinÊCherryÊBurton,ÊYorkshire,ÊearlyÊ

inÊtheÊsixteenthÊcentury.ÊÊ(a)ÊCulletonÊindicatesÊthatÊJOHNÊwasÊageÊ33Êin

Ê1513,ÊhenceÊÊbornÊca.ÊÊ1480ÊandÊproposesÊthatÊheÊwasÊtheÊsonÊofÊ

ROBERTÊLOWTHROP,ÊalsoÊofÊÊCherryÊBurton.ÊCulletonÊalsoÊsuggestsÊthat

JOHNÊmarriedÊMARGARETÊWADE,ÊdaughterÊÊofÊJOHNÊandÊMARGARETÊWADE.

(b)Ê JOHNÊLOWTHROPÊheldÊextensiveÊlandedÊestatesÊinÊCherryÊBurtonÊandÊin

ÊseveralÊsurroundingÊparishes.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊChildren:ÊÊ

ÊÊÊÊÊ2.ÊÊi.ÊÊÊÊROBERTÊ(2),ÊofÊCherryÊBurtonageÊ22ÊinÊ1535Ê(c)ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊii.ÊÊÊDAUGHTERÊ(unnamedÊinÊwill).ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiii.ÊÊDAUGHTERÊ(unnamedÊinÊwill).ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊÊÊDAUGHTERÊ(unnamedÊinÊwill).ÊÊ

------------------------------------------------------------------------

(59064)

2.ÊROBERTÊ[2]ÊLOWTHROPÊ(JohnÊ[1])ÊbornÊca.Ê1513,ÊsucceededÊtoÊtheÊestatesÊofÊ

ÊhisÊfatherÊinÊCherryÊBurtonÊandÊelsewhere,ÊandÊduringÊhisÊlifetimeÊmadeÊconsiderable

additionsÊtoÊthem.ÊÊHisÊwill,ÊinÊwhichÊheÊstyledÊhimselfÊaÊyeomanÊofÊNorthÊBurton,Ê

wasÊdatedÊ16ÊJulyÊ1558ÊandÊprovedÊinÊtheÊPrerogativeÊCourtÊofÊÊYorkÊ20ÊOct.ÊÊ1558.ÊÊ

HisÊwifeÊELLEN,ÊmentionedÊinÊhisÊwill,ÊhasÊbeenÊtentativelyÊÊidentifiedÊbyÊCulletonÊ

asÊtheÊdaughterÊof ThomasÊAstonÊofÊFole,ÊCheckley,ÊStaffordshire.(a)ÊELLENÊsurvived

ÊherÊhusbandÊ

fourteenÊyears,ÊleavingÊaÊwillÊdatedÊ12ÊFebruaryÊ1572/3,ÊandÊwasÊburiedÊ8ÊMarchÊ1572/3Ê

inÊCherryÊBurton.(b)ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊChildren:ÊÊ

ÊÊÊÊÊ3.ÊÊi.ÊÊÊÊTHOMASÊ(3),Êb.ÊinÊCherryÊBurton,Ê19ÊJuneÊ1536.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊii.ÊÊÊJOHN,Êb.Ê19ÊApr.Ê1537,ÊofÊSouthÊDalton,ÊYork.;Êd.ÊnoÊissue.(c)ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊiii.ÊÊMARGARET,Êm.ÊROBERTÊHODGESONÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊÊÊLAWRENCE,Êb.21ÊMar.ÊÊ1538/9;(d)Êbur.ÊinÊCherryÊBurton,Ê8ÊJuneÊ1602;(e)Ê

m.ÊinÊCherryÊBurton,Ê12ÊJuneÊ1568,ÊELIZABETHÊHOWELL,ÊdaughterÊofÊJohnÊHowell(f).ÊÊ

------------------------------------------------------------------------

(29532)

3.ÊTHOMASÊ[3]ÊLOWTHROPÊ(RobertÊ[2],ÊJohnÊ[1])ÊwasÊbornÊinÊCherryÊBurton,Ê19ÊJuneÊ1536Ê

andÊmovedÊtoÊEtton,ÊYorkshireÊaboutÊ1566.(a)ÊHeÊwasÊburiedÊatÊEtton,Ê9ÊÊOctoberÊ1606.

(b)ÊThomas,ÊaÊyeoman,ÊmarriedÊ(1)ÊELIZABETHÊ(widow)ÊCLARKÊwhoÊwasÊburiedÊinÊEtton,Ê29Ê

JulyÊ1574.ÊÊHeÊmarriedÊ(2)Ê2ÊSepÊ1575,ÊMARYÊHOWELLÊdaughterÊofÊJohnÊHowell.(c)Ê

SheÊwasÊburiedÊinÊEtton,Ê26ÊJuneÊ1588.ÊÊHeÊmarriedÊ(3)Ê11ÊÊNovemberÊ1588ÊJANEÊCARTER,Ê

daughterÊofÊRichardÊCarter.(d)ÊJaneÊmarriedÊ(2)Ê1607,ÊÊJOHNÊCOPPENDALEÊofÊ"Eastrop,"Ê

Yorkshire.(e)ÊÊ

ChildrenÊ(byÊfirstÊwife,ÊELIZABETH,Ê[widow]ÊCLARKÊlastÊfourÊbaptizedÊinÊEtton):ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊi.ÊROBERTÊ(4),Êb.ÊCherryÊBurton,Êm.Êin Etton,Ê27ÊJan.ÊÊ1607/8,ÊANNÊ

PATTISON.(f)ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊii.ÊCATHERINE,Êm.ÊinÊEtton,Ê12ÊJuneÊ1597,ÊWILLIAMÊAKYTÊ(AKETTÊinÊÊThomas'Ê

will).(g)ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊ iii.ÊAWDREY,Êm.ÊMR.ÊÊWYKAIM.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊÊÊELIZABETH,Êm.Ê19ÊFeb.ÊÊ1587/8,ÊTHOMASÊROWOOD.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊv.ÊÊÊÊÊÊANNE,Êbapt.ÊÊ13ÊFeb.ÊÊ1568/9;Êd.Êyoung.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvi.ÊÊÊÊÊISABELL,Êbapt.ÊÊ3ÊJul.ÊÊ1570;Êm.ÊMR.ÊBURNE.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvii.ÊÊÊÊMARTIN,Êbapt.ÊÊ21ÊOct.ÊÊ1572;Êbur.ÊÊinÊEtton,Ê12ÊNov.ÊÊ1572.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊviii.ÊÊÊANDREW,Êbapt.ÊÊ23ÊApr.ÊÊ1574.ÊÊChildrenÊ(byÊsecondÊwife,ÊMARY,Ê

baptizedÊatÊEtton):(h)ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊix.ÊÊÊÊÊANNE,Êbapt.ÊÊ29ÊJul.ÊÊ1576.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊx.ÊÊMARY,Êm.ÊinÊEtton,Ê13ÊOct.ÊÊ1611ÊJOHNÊGALLANDE(i)Ê(GALLANTÊinÊ

Thomas'Êwill);ÊnamedÊinÊbrotherÊThomas'Êwill,Ê20ÊOct.ÊÊ1628.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxi.ÊÊÊÊÊTHOMAS,Êbapt.ÊÊ14ÊOct.ÊÊ1582,ÊadmittedÊtoÊQueen'sÊCollege,ÊCambridge,

Ê30ÊJuneÊ1601,ÊtookÊbachelor'sÊdegreeÊ1604;Êm.ÊÊELIZABETHÊ__________Ê;ÊwillÊprovedÊ6Ê

MayÊ1629.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊ4.ÊÊxii.ÊÊÊÊJOHN,Êbapt.ÊÊ20ÊDec.ÊÊ1584.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxiii.ÊÊÊWILLIAM,Êbapt.ÊÊ24ÊMayÊ1587;ÊnamedÊinÊbrotherÊThomas'Êwill,Ê20ÊOct.ÊÊ1628.ÊÊ


Ê ChildrenÊ(byÊthirdÊwifeÊJANE,ÊbaptizedÊatÊEtton):(j)ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxiv.ÊÊÊÊMARGARET,Êbapt.ÊÊ13ÊFeb.ÊÊ1590/1.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxv.ÊÊÊÊÊISABELL,Êbapt.ÊÊ29ÊSep.ÊÊ1592ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxvi.ÊÊÊÊLUCY,Êbapt.ÊÊ4ÊJan.ÊÊ1593/4;ÊnamedÊinÊbrotherÊMark'sÊwillÊ17ÊApr.Ê

1660;Êm.Ê6ÊJuneÊ1613,ÊRALPHÊCAWNSBYÊ(spelledÊCANNOBIEÊinÊEttonÊmar.ÊÊrecord).(k)ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxvii.ÊÊÊRICHARD,Êbapt.ÊÊ12ÊOct.ÊÊ1595;Êbur.ÊÊinÊCherryÊBurtonÊ10ÊFeb.Ê1640/1;

(l)Êm.ÊHolyÊTrinity,ÊYork,ÊYorkshire,Ê3ÊJuneÊ1634,ÊDOROTHYÊLAWSON.(m)ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxviii.ÊÊMARK,Êbapt.ÊÊ27ÊSept.ÊÊ1597;Êd.ÊinÊNorthÊCove,ÊYorkshire, betweenÊ

3ÊJan.ÊandÊ7ÊApr.ÊÊ1660;Êunmarried.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxix.ÊÊÊÊLAWRENCE,Êbapt.ÊÊ19ÊAug.ÊÊ1599(n);Êbur.ÊÊinÊCherryÊBurton,Ê6ÊMar.ÊÊ

1680/1;Êm.ÊinÊCherryÊBurton,Ê4ÊJuneÊ1629,ÊMARYÊÊLOWTHROPP(o).ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxx.ÊÊÊÊÊJane,Êbapt.ÊÊ14ÊMar.ÊÊ1600/1;ÊnamedÊinÊbrotherÊMark'sÊwill,ÊdatedÊJan.ÊÊ1659/60.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxxi.ÊÊÊÊJoseph,Êbapt.ÊÊ31ÊDec.ÊÊ1602;ÊheÊandÊhisÊsonÊThomasÊareÊnamedÊinÊ

willÊofÊhisÊnephewÊRichard,ÊdatedÊ1659.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxxii.ÊÊÊBARTHOLOMEW,bapt.ÊÊIÊMar.ÊÊ1604/5;ÊnamedÊinÊwillÊofÊhisÊnephewÊ

Richard,ÊdatedÊ1659.ÊÊ

------------------------------------------------------------------------

(14766)

4.ÊJOHNÊ[4]ÊLOTHROPPÊ(ThomasÊ[3],ÊRobertÊ[2]Ê,JohnÊ[1])ÊtheÊimmigrant,ÊwasÊbaptizedÊatÊ

EttonÊ20ÊDecemberÊ1584.ÊÊHeÊdiedÊ8ÊNovemberÊandÊwasÊburiedÊatÊBarnstable,ÊMass.,Ê10Ê

NovemberÊ1653.ÊÊHeÊmarriedÊfirst,ÊinÊEastwell,ÊKent,Ê10ÊÊOctoberÊI610,ÊHANNAH,ÊdaughterÊ

ofÊJohnÊ&ÊAliceÊ_________ÊHowse(a).ÊÊJohnÊHowseÊÊwasÊrectorÊofÊEastwellÊandÊbaptizedÊ

someÊofÊJohnÊ&ÊHannah'sÊsonsÊinÊthatÊparish.ÊÊHANNAHÊHOWSEÊdiedÊinÊLondon,Ê16Ê

FebruaryÊ1633,ÊbeforeÊJOHNÊhadÊbeenÊreleasedÊfromÊprison.ÊÊJOHNÊsubsequentlyÊmarriedÊ

ANNÊ________ÊbeforeÊ14ÊJuneÊ1635.ÊÊSheÊÊdiedÊatÊBarnstable,Ê25ÊFebruaryÊ1687/8.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊChildrenÊ(byÊfirstÊwife,ÊHANNAHÊHOWSE):ÊÊ

ÊÊÊÊÊ5.ÊÊi.ÊÊÊÊÊÊTHOMAS[5]Ê(b),Êbapt.ÊinÊEastwell,Ê21ÊFeb.Ê1612/3(c).ÊÊÊ ÊÊÊÊÊ

6.ÊÊii.ÊÊÊÊÊJANE,Êbapt.ÊÊinÊEgerton,ÊKent,Ê29ÊSept.ÊÊ1614.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiii.ÊÊÊÊANNE,Êbapt.ÊÊinÊEgerton,Ê12ÊMayÊ1616;Êbur.ÊÊinÊEgerton,Ê30ÊApr.Ê1617.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊJOHN,Êbapt.ÊÊinÊEgerton,Ê22ÊFeb.Ê1617/8;Êd.ÊprobablyÊinÊEnglandÊafterÊ1653

ÊasÊheÊwasÊnamedÊinÊhisÊfather'sÊwill;Êm.ÊprobablyÊAllÊSaints,ÊWandsworth,ÊSurrey,Ê18ÊJan.ÊÊ

1637/8ÊMARYÊÊHEILY.(d)ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊv.ÊÊÊÊÊÊBARBARA,Êbapt.ÊÊinÊEgerton,Ê31ÊOct.Ê1619;Êm.ÊinÊDuxbury,ÊMass.ÊbyÊ

Capt.ÊÊMilesÊStandish,Ê19ÊJulyÊ1638,ÊJOHNÊEMERSON.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊ7.ÊÊvi.ÊÊÊÊÊSAMUEL,Êb.ÊFeb.-Mar.Ê1622/3(e).ÊÊ

ÊÊÊÊÊ8.ÊÊvii.ÊÊÊÊJOSEPH,Êbapt.ÊinÊEastwell,Ê11ÊApr.Ê1624(f).ÊÊ

ÊÊÊÊÊ9.ÊÊviii.ÊÊÊBENJAMIN,Êbapt.ÊinÊEastwell,Ê24ÊDec.Ê1626(g).ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊChildrenÊ(byÊsecondÊwife,ÊANN):ÊÊ

ÊÊÊÊÊ10.Êix.ÊÊÊÊÊBARNABAS,Êbapt.ÊinÊScituate,Ê6ÊJuneÊ1636.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊx.ÊÊÊÊÊÊDAUGHTER,Êb.ÊinÊScituate;Êbur.ÊinÊScituate,Êunbaptized,Ê30ÊJulyÊ1638.(h)ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊxi.ÊÊÊÊÊABIGAIL,Êbapt.ÊÊinÊBarnstable,Ê2ÊNov.ÊÊ1639.ÊÊ

ÊÊÊÊÊ12.Êxii.ÊÊÊÊBATHSHUA,Êbapt.ÊinÊBarnstable,Ê27ÊFeb.Ê1641/2.ÊÊ

ÊÊÊÊÊ13.Êxiii.ÊÊÊJOHN,Êbapt.ÊinÊBarnstable,Ê9ÊFeb.Ê1644/5.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxiv.ÊÊÊÊSON,Êb.ÊinÊBarnstable,Ê25ÊJanÊ1649/50;Êbur.Ê25ÊJan.Ê1649/50.ÊÊ

------------------------------------------------------------------------

5.ÊTHOMAS[5]ÊLOTHROPÊ(John[4],ÊThomas[3],ÊRobert[2],ÊJohn[1]Ê)ÊwasÊbornÊinÊEastwell,Ê

Kent,ÊbeingÊbaptizedÊthereÊ21ÊFebruaryÊ1612/3.ÊÊHeÊdiedÊinÊ1707.ÊÊHeÊÊmarriedÊinÊBoston,Ê

11ÊDecemberÊ1639,ÊtoÊSARAHÊLARNEDÊEWER,ÊdaughterÊofÊWilliamÊÊLarnedÊandÊwidowÊofÊ

ThomasÊEwer.ÊÊThomas[5]ÊwasÊaÊlandÊsurveyorÊandÊlargeÊÊlandownerÊinÊBarnstable.ÊÊ

Ê ÊÊChildrenÊ(baptizedÊinÊBarnstable):ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊi.ÊÊÊÊÊÊMARY[6],Êbapt.ÊÊ4ÊOct.ÊÊ1640;Êd.ÊafterÊ1735;Êm.Ê(1)ÊinÊBarnstable,Ê20Ê

Dec.ÊÊ1656ÊasÊhisÊsecondÊwife,ÊJOHNÊSTEARNSÊofÊBillerica,ÊMass.ÊÊHeÊdiedÊ5ÊMar.ÊÊ1668/9,Ê

sheÊm.Ê(2)Ê6ÊMayÊÊÊ1669,ÊCAPT.ÊWILLIAMÊFRENCHÊofÊBillerica.ÊÊCAPT.ÊÊ

FRENCHÊd.Ê20ÊÊNov.ÊÊ1681,ÊsheÊm.Ê(3)Ê1684,ÊISAACÊMIXERÊJR.ÊÊofÊWatertownÊasÊhisÊ

thirdÊwife.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊii.ÊÊÊÊÊHANNAH,Êbapt.ÊÊ18ÊOct.ÊÊ1642.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiii.ÊÊÊÊTHOMAS,Êbapt.ÊÊ7ÊJulyÊ1644,ÊlivingÊinÊ1697.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊÊÊÊÊMELETIAH,Êbapt.ÊÊ22ÊNov.ÊÊ1646;Êd.Ê6ÊFeb.ÊÊ1711/2;ÊmÊ20ÊMayÊ1667,Ê

SARAHÊFARRAR,ÊdaughterÊofÊThomasÊ&ÊElizabethÊ(Hood)ÊÊSoper.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊv.ÊÊÊÊÊÊBETHIAH,Êb.Ê23ÊJulyÊ1649;Êd.ÊinÊBarnstable,Ê10ÊJulyÊ1694;ÊÊm.ÊJulyÊ

1688,ÊJOHNÊHINCKLEY,ÊsonÊofÊSamuelÊ&ÊSarahÊ(Soole)ÊHinckley.ÊJohn,Êb.ÊinÊBarnstable,Ê

24ÊMayÊ1644;Êd.Ê7ÊDec.Ê1709.(a)ÊÊ

------------------------------------------------------------------------

(7383)

6.ÊJANE [5]ÊLOTHROPÊ(John[4],ÊThomas[3],ÊRobert[2],ÊJohn[l])ÊwasÊbaptizedÊatÊÊEgerton,

ÊKent,Ê29ÊSeptemberÊ1614.ÊÊSheÊdiedÊprobablyÊatÊBarnstableÊbetweenÊ1658ÊandÊ1683.ÊÊSheÊ

wasÊmarriedÊinÊScituateÊbyÊCapt.ÊÊMilesÊStandish,Ê8ÊAprilÊ1635ÊtoÊSAMUELÊFULLER,ÊsonÊ

ofÊEdwardÊ&ÊAnnÊFuller(a).ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊChildrenÊ(surnameÊFULLER):ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊi.ÊHANNAH[6],Êd.Ê1685;Êm.Ê1ÊJan.ÊÊ1658/9,ÊNICHOLASÊBONHAMÊofÊÊBarnstable.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊii.ÊSAMUEL,Êbapt.ÊÊinÊScituateÊ11ÊFeb.ÊÊ1637/8;Êd.ÊprobablyÊatÊÊBarnstableÊ

beforeÊ28ÊDec.Ê1691;;Êm.ÊANNAÊFULLERÊdaughterÊofÊÊCapt.ÊMatthewÊFuller.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiii.ÊÊÊÊELIZABETH,Êb.Ê1640;Êd.ÊOct.ÊÊ1683;Êm.ÊJOSEPHÊTAYLOR.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊÊÊÊÊSARAH,Êb.ÊinÊScituate,Êbapt.ÊÊinÊBarnstable,Ê1ÊAug.ÊÊ1641;Êd.ÊaboutÊ

1651/54;Êm.ÊMR.ÊÊCROW.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊv.ÊÊÊÊÊÊMARY,Êbapt.ÊÊinÊBarnstable,Ê16ÊJuneÊ1644;Êd.ÊinÊareaÊofÊÊNorwich,Ê

Conn.,Ê1720;Êm.Ê18ÊNov.Ê1674,ÊJOSEPHÊWILLIAMS,ÊsonÊofÊÊJohnÊWilliamsÊofÊHaverhill,ÊMass.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvi.ÊÊÊÊTHOMAS,Êbapt.ÊinÊBarnstable,Ê18ÊMayÊ1651;Êd.ÊOct.Ê1683;Êm.ÊMISSÊCROWE.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvii.ÊÊÊSARAH,Êb.ÊinÊBarnstable,Ê10ÊDec.ÊÊ1654;Êm.ÊprobablyÊJOHNÊCROWELL,ÊSR.Ê

ÊofÊYarmouth,ÊMass.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊviii.ÊJOHN,Êb.ÊinÊBarnstableÊaboutÊ1656;Êd.ÊinÊEastÊHaddam,ÊConn.,ÊbetweenÊ28Ê

Feb.ÊandÊ20ÊMay,Ê1726;Êm.ÊaboutÊ1678,ÊMEHITABLEÊROWLEY,ÊdaughterÊofÊMosesÊRowley,ÊSr.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊix.ÊÊÊÊÊAÊCHILD,ÊbÊ8ÊFeb.Ê1658;Êd.Ê23ÊFeb.Ê1658.ÊÊ


7.ÊSAMUEL[5]ÊLOTHROPÊ(John[4],ÊThomas[3], Robert[2],ÊJohn[1])ÊwasÊbornÊinÊEnglandÊinÊ

FebruaryÊorÊMarchÊ1622/3(a),ÊdiedÊinÊNorwich,ÊConn.,Ê29ÊFebruaryÊ1699/00;Êm.(1)ÊatÊ

Barnstable,ÊMass.,Ê28ÊNovemberÊ1644,ÊELIZABETHÊSCUDDER,ÊdaughterÊofÊThomasÊandÊ

ElizabethÊScudder;Êm.(2)ÊinÊPlymouth,ÊMass.,Ê1690,ÊÊABIGAILÊDOANE,.daughterÊofÊDeaconÊJohnÊ

Doane.ÊÊABIGAILÊdiedÊinÊNorwich,Ê23ÊJanÊ1734/5ÊinÊherÊ104thÊyear.(b)ÊSamuelÊwasÊaÊ

housebuilderÊinÊBarnstableÊuntil1648ÊwhenÊheÊmovedÊtoÊNewÊLondon,ÊConn.,ÊthenÊcalledÊ

Pequot.(c)ÊÊ

ÊÊÊÊÊChildrenÊ(byÊfirstÊwife,ÊELIZABETHÊSCUDDER,ÊallÊbornÊNewÊLondon,ÊexceptÊJOHN):(d)ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊi.ÊÊÊÊÊÊJOHN[6],Êbapt.ÊÊinÊBoston,ÊMass.,Ê7ÊDec.ÊÊ1645;Êd.Ê26ÊAug.Ê1688;Êm.ÊinÊ

NewÊLondon,ÊConn.,Ê15ÊDec.ÊÊ1669,ÊRUTHÊROYCE,ÊÊdaughterÊofÊRobertÊRoyceÊofÊNewÊ

London.ÊÊAfterÊhisÊdeathÊhisÊwidowÊmarried,ÊinÊWallingford,ÊConn.,Ê12ÊFeb.Ê1689,ÊAbrahamÊ

Doolittle.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊii.ÊÊELIZABETH,Êb.ÊMar.ÊÊ1648;Êd.ÊaboutÊ1690;Êm.Ê(1)ÊinÊNewLondon,ÊÊConn.,Ê

15ÊDec.ÊÊ1669,ÊISAACÊROYCE,ÊbrotherÊofÊRuthÊRoyce;Êm.Ê(2)ÊJOSEPHÊTHOMPSONÊofÊWallingford.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiii.ÊÊÊÊSAMUEL,Êb.ÊMar.ÊÊ1650;Êd.ÊinÊNorwich,ÊConn.,Ê9ÊDec.ÊÊ1732;

m.Ê(1)ÊNov.ÊÊ1675,ÊHANNAHÊADGATE,ÊdaughterÊofÊDeaconÊThomasÊÊAdgate;Êm.Ê(2)ÊinÊ

Norwich,ÊConn.,Ê30ÊDec.Ê1697,ÊMARYÊ(REYNOLDS)ÊEDGERTON.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊÊSARAH,Êb.ÊOct.ÊÊ1655;Êd.ÊinÊWallingford,ÊConn.,Ê11ÊNov.ÊÊ1706;Êm.Ê21ÊApr.1681,

ÊNATHANIELÊROYCE,Êb.Ê1639,Êd.Ê1739.ÊÊHeÊwasÊaÊbrotherÊofÊRuthÊandÊIsaacÊRoyce.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊv.ÊÊMARTHA,Êb.ÊJan.Ê1657;Êd.Ê21ÊSept.Ê1719;Êm.Ê12ÊDec.Ê1676,ÊJOHNÊMOSSÊofÊ

Wallingford.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊvi.ÊÊISRAEL,Êb.ÊOct.Ê1659;Êd.ÊinÊNorwich,Ê28ÊMar.Ê1733;Êm.ÊinÊÊNorwich,Ê

8ÊApr.ÊÊ1686,ÊREBECCAÊBLISS,ÊdaughterÊofÊThomasÊBliss,Êb.ÊinÊNorwich,ÊMar.Ê1663,Ê

d.ÊinÊNorwich,Ê22ÊAug.Ê1737.(e)ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvii.ÊJOSEPH,Êb.ÊOct.ÊÊ1661;Êd.Ê5ÊJulyÊ1740;Êm.Ê(1)ÊinÊNorwich,Ê8ÊApr.Ê1686,Ê

MARYÊorÊMERCYÊSCUDDER(f)ÊwhoÊd.Ê18ÊSept.ÊÊ1695;Êm.ÊÊ(2)Ê2ÊFeb.ÊÊ1696/7,ÊELIZABETHÊ

WATERHOUSE,ÊdaughterÊofÊIsaacÊ&ÊÊSarahÊ(Pratt)ÊWaterhouse,Êb.Ê22ÊMar.ÊÊ1672,Êd.Ê29ÊNov.

Ê1726;ÊÊm.Ê(3)Ê22ÊNov.ÊÊ1727,ÊMARTHAÊ(MORGAN)ÊPERKlNS,ÊwidowÊof DeaconÊJoseph

PerkinsÊ&ÊdaughterÊofÊLieut.ÊJosephÊ&ÊDorothyÊ(Parke)ÊMorgan,Êb.ÊinÊNewÊLondon,ÊConn.,

Ê20ÊMar.ÊÊ1680/1,Êd.Ê1754.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊviii.ÊÊÊABIGAIL,Êb.ÊMayÊ1665;Êm.Ê9ÊDec.ÊÊ1686,ÊJOHNÊHUNTINGTON.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊix.ÊÊÊANNE,Êb.ÊAug.ÊÊ1667;Êd.Ê19ÊNov.ÊÊ1745;Êm.ÊWILLIAMÊHOUGH,Êb.ÊinÊÊ

NewÊLondon,ÊConn.,Ê13ÊOct.Ê1657;Êd.ÊthereÊ22ÊApr.Ê1705;ÊsonÊWilliamÊ&ÊSarahÊ(Calkins)ÊHough.ÊÊ


Ê ÊÊÊ ÊÊÊÊÊChildrenÊ(allÊbornÊinÊBarnstable):ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊi.ÊÊÊÊÊÊAÊDAUGHTER[6],Êstillborn;Êbur.ÊÊinÊBarnstable,Ê20ÊNov.Ê1651.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊii.ÊÊÊÊÊJOSEPH,Êb.Ê5ÊDec.ÊÊ1652;Êd.ÊOct.ÊÊ1676.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiii.ÊÊÊÊMARY,Êb.Ê22ÊMar.ÊÊ1654;Êm.Ê(1)Ê16ÊJan.Ê1674,ÊEDWARDÊCROWELL;ÊÊ

m.Ê(2)ÊMR.ÊÊDENES.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊÊÊÊÊBENJAMIN,Êb.Ê25ÊJul.ÊÊ1657.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊv.ÊÊÊÊÊÊELIZABETH,Êb.Ê18ÊSept.ÊÊ1659;Êm.Ê29ÊDec.ÊÊ1680,ÊTHOMASÊFULLER.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊvi.ÊÊÊÊÊJOHN,Êb.Ê28ÊNov.ÊÊ1661;Êd.Ê30ÊDec.ÊÊ1663.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvii.ÊÊÊÊSAMUEL,Êb.Ê17ÊMar.ÊÊ1663/4;Êd.ÊafterÊ18ÊOct.ÊÊ1728ÊwhenÊhisÊwillÊwasÊdated;

Êm.Ê1ÊJulyÊ1686,ÊHANNAHÊCROCKER,ÊdaughterÊofÊÊJohnÊ&ÊMaryÊ(Bodfish)ÊCrocker,Ê

whoÊwasÊb.Ê10ÊOct.ÊÊ1665ÊandÊd.Ê11ÊOct.Ê1738.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊviii.ÊÊÊJOHN,Êb.Ê7ÊAug.ÊÊ1666.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊix.ÊÊÊÊÊBARNABAS,Êb.Ê24ÊFeb.ÊÊ1668/9.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊx.ÊÊHOPE,Êb.Ê15ÊJulyÊ1671;Êd.Ê29ÊOct.Ê1736;Êm.15ÊNov.1696ÊELIZABETHÊLATHROP,Ê

daughterÊofÊMelatiahÊLothrop,ÊtheÊlatterÊbeingÊHope'sÊfirstÊcousin.ÊÊElizabethÊb.ÊinÊ

BarnstableÊ15ÊNov.ÊÊ1677;Êd.Ê21ÊFeb.ÊÊ1763.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxi.ÊÊÊÊÊTHOMAS,Êb.Ê6Jan.Ê1673/4Êd.Ê3ÊJuly 1757;Êm.Ê23ÊApr.ÊÊ1697,ÊÊ

EXPERIENCEÊGORHAM,ÊdaughterÊofÊJamesÊ&ÊHannahÊ(Huckings)ÊÊGorham.ÊÊEXPERIENCE,Ê

b.Ê28ÊJulyÊ1678;Êd.Ê23ÊDec.ÊÊ1733.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxii.ÊÊÊÊHANNAH,Êb.Ê23Jan.ÊÊ1675/6;Êd.ÊÊ1ÊFeb.ÊÊ1680/1.ÊÊ


9.ÊBENJAMIN[5]ÊLATHROPÊ(John[4],ÊThomas[3],ÊRobert[2],ÊJohn[l])ÊwasÊbaptizedÊatÊEastwell,Ê

Kent,ÊalsoÊbyÊhisÊgrandfather,Ê24ÊDecemberÊ1626.ÊÊHeÊwasÊmarriedÊinÊBarnstableÊtoÊ

MARTHAÊ___________ÊandÊresidedÊthereÊwithÊherÊasÊwellÊasÊinÊÊCharlestown,ÊMass.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊChildrenÊ(allÊbornÊinÊCharlestown):ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊi.ÊÊMARTHA[6],Êb.Ê3ÊNov.ÊÊ1652;Êd.Ê26ÊSept.ÊÊ1728,Êbur.ÊÊonÊCopp'sÊÊHill,Ê

Boston,Êm.Ê(1)Ê2ÊDec.Ê1669,ÊJOHNÊGOODWINÊofÊCharlestown,ÊÊwhoÊd.ÊinÊBoston,Ê21ÊJan.ÊÊ

1712;Êm.Ê(2)Ê1714,ÊJOHNÊPEARSON.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊii.ÊÊÊÊÊHANNAH,Êb.Ê15ÊSept.ÊÊ1655;Êm.Ê21ÊAug.ÊÊ1679,ÊHENRYÊSWAIN.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiii.ÊÊÊ BENJAMIN,Êbapt.Ê5ÊAug.Ê1660;Êd.Ê1690ÊwithoutÊissue;Êm.ÊprobablyÊ1689,Ê

ABIGAILÊEDWARDSÊofÊHartford,ÊConn.,ÊdaughterÊofÊRichardÊ&ÊElizabethÊ(Tuthill)ÊEdwards.ÊÊ

AbigailÊm.Ê(2)Ê1697,ÊÊCapt.ÊThomasÊStoughtonÊofÊEastÊWindsor.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊÊÊÊÊMARY,Êbapt.ÊÊ9ÊJuneÊ1661;Êd.Ê23ÊDec.Ê1713;Êm.Ê21ÊMayÊ1679,ÊasÊhisÊ

secondÊwife,ÊWILLIAMÊBROWNÊwhoÊdiedÊ19ÊOct.ÊÊ1724,ÊagedÊ78.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊv.ÊÊÊÊÊÊSARAH,Êb.Ê10ÊApr.ÊÊ1664;Êd.ÊinÊchildhood.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvi.ÊÊÊÊÊELIZABETH,Êbapt.ÊÊ21ÊMayÊ1665.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvii.ÊÊÊÊREBECCA,Êb.Ê14ÊNov.ÊÊ1666.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊviii.ÊÊÊMERCY,Êb.Ê17ÊDec.ÊÊ1670.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊix.ÊÊÊÊÊJOHN.ÊÊb.Êl5ÊJulyÊ1672;Êd.Êyoung.ÊÊ

10.ÊÊBARNABAS[5]ÊLOTHROPÊ(John[4],ÊThomas[3],ÊRobert[2],ÊJohn[1]Ê)ÊwasÊbaptizedÊbyÊhisÊ

fatherÊinÊScituate,ÊMass.,Ê6ÊJuneÊ1636ÊandÊdiedÊinÊBarnstableÊ26ÊOctoberÊ1715.ÊÊHeÊmarriedÊ

(1)Ê1ÊDecemberÊ1658ÊSUSANNAÊCLARK,ÊdaughterÊofÊThomasÊ&ÊSusannaÊ(Ring)ÊClarkeÊofÊ

Plymouth.ÊÊHerÊgrandfatherÊThomasÊClarkeÊwasÊmateÊofÊÊtheÊMayflower.ÊÊSUSANNAÊdiedÊ

atÊBarnstable,Ê28ÊSept.Ê1697ÊandÊBARNABASÊmarriedÊ(2)ÊwidowÊABIGAILÊDODSON,ÊwhoÊ

diedÊinÊBoston,Ê21ÊDec.ÊÊ1715,ÊagedÊ72.ÊÊBARNABASÊwasÊprobateÊjudge,ÊdeputyÊandÊjudgeÊofÊ

commonÊpleasÊinÊBarnstable.ÊÊ

ÊÊÊÊÊChildrenÊ(byÊfirstÊwifeÊSUSANNAÊCLARK,ÊallÊbornÊinÊBarnstable):ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊi.ÊÊÊÊÊÊJOHN[6],Êb.Ê7ÊOct.Ê1659;Êd.ÊApr.Ê1666.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊii.ÊÊÊÊÊABlGAlL,b.ÊÊ18ÊDec.ÊÊ1660;Êd.Ê0ct.ÊÊ1723;Êm.Ê1680,ÊTHOMASÊSTURGIS.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiii.ÊÊÊÊBARNABAS,Êb.Ê22ÊMar.ÊÊ1662/3;Êd.Ê11ÊOct.ÊÊ1732;Êm.Ê(1)14ÊNov.Ê1687,Ê

ELIZABETHÊHEDGE;Êm.Ê(2)ÊHANNAHÊCHIPMAN.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊÊÊÊÊSUSANNAH,Êb.Ê28ÊFeb.ÊÊ1664/5;Êd.Ê9ÊAug.ÊÊ1726;Êm.Ê20ÊOct.Ê1683,Ê

WILLIAMÊSHURTLEFF,ÊsonÊofÊWilliamÊ&ÊElizabethÊ(Lettice)ÊShurtleff,ÊofÊPlymouth.ÊÊWilliamÊ

d.Ê4ÊFeb.ÊÊ1729/30Êand wasÊbur.ÊatÊCole'sÊHill,ÊfirstÊburyingÊ lotÊofÊPlymouthÊPuritans.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊv.ÊÊÊÊÊÊJOHN,Êb.Ê1667;Êd.Ê23ÊOct.ÊÊ1695;Êm.ÊELIZABETHÊGREENÊofÊCharlestown.

ÊElizabethÊm.Ê(2)Ê23ÊDec.ÊÊ1701,ÊThomasÊCrockerÊandÊÊÊd.Ê1ÊAug.Ê1752,ÊageÊ89.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvi.ÊÊÊÊNATHANIEL,Êb.Ê2Ê3ÊNov.Ê1669;Êd.Ê1700;Êm.ÊBETHIAÊwhoÊm.Ê(2)Ê6ÊÊNov.Ê

1701,ÊROBERTÊCLAGHORN.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvii.ÊÊÊÊBATHSHUA,Êb.Ê25ÊJuneÊ1671;Êm.ÊSAMUELÊFREEMAN.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊviii.ÊÊÊANNA,Êb.Ê10ÊAug.ÊÊ1673;Êm.Ê1ÊApr.ÊÊ1691,ÊEBENEZERÊLEWIS.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊix.ÊÊÊÊÊTHOMAS,Êb.Ê7ÊMar.ÊÊ1674/5;Êd.ÊinÊBarnstable,Ê13ÊOct.Ê1675.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊx.ÊÊÊÊÊÊMERCY,Êb.Ê27ÊJuneÊ1676;Êd.Ê3ÊJulyÊ1677.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxi.ÊÊÊÊÊSARAH,Êm.__________ÊÊSKEFF.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxii.ÊÊÊÊTHANKFUL,Êb.Ê26ÊMayÊ1679,Êbapt.ÊÊ19ÊSept.ÊÊ1683;Êd.Ê2ÊJuneÊÊ1752;Ê

m.Ê(1)_______ÊLOTHROP;Ê(2)Ê25ÊJan.ÊÊ1699/00,ÊJOHNÊHEDGE.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxiii.ÊÊÊJAMES,Êbapt.ÊÊ30ÊMar.ÊÊ1684;Êd.Êyoung.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxiv.ÊÊÊÊSAMUEL,Êbapt.ÊÊ16ÊJuneÊ1685;Êd.Êyoung.ÊÊ


11.ÊÊABIGAIL[5]ÊLOTHROPÊ(John[4],ÊThomas[3],ÊRobert[2],ÊJohn[1])ÊwasÊbaptizedÊinÊ

Barnstable,Ê2ÊNovemberÊ1639.ÊÊSheÊmarriedÊinÊPlymouth,Ê7ÊOctoberÊ1657ÊtoÊJAMESÊCLARK,

ÊsonÊofÊThomasÊandÊSusannaÊ(Ring)ÊClark.ÊÊHeÊwasÊbornÊinÊPlymouthÊaboutÊ1639ÊandÊdiedÊ

thereÊbetweenÊ25ÊNovemberÊ1713ÊandÊ17ÊJuneÊ1730.(a)Ê


Ê ÊÊÊÊÊChildrenÊ(surnameÊCLARK,ÊbornÊinÊPlymouth):ÊÊ

Ê

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊi.ÊÊÊÊÊÊTHOMAS[6],Êb.ÊaboutÊ1660;Êd.ÊinÊPlymouth,Ê1727;Êm.Ê(1)ÊinÊYarmouth,Ê

15ÊFeb.ÊÊ1681/2,ÊREBECCAÊMILLER,Êb.Ê7ÊNov.ÊÊ1663,ÊandÊd.ÊinÊPlymouth,Ê3ÊApr.ÊÊ1688.Ê

ÊHeÊm.Ê(2)ÊinÊPlymouth,Ê12ÊFeb.Ê1689/90,ÊELIZABETHÊCROW,ÊdaughterÊofÊJohnÊ&ÊMehitable

Ê(Miller)ÊCrow,ÊwhoÊd.ÊinÊPlymouth,Ê13ÊNov.ÊÊ1695.ÊThomasÊm.Ê(3)Ê1697,ÊSUSANNAÊMILLER,

ÊsisterÊofÊhisÊfirstÊwife.ÊÊSheÊwasÊb.Ê26ÊJulyÊ1677;Êd.ÊinÊPlymouth,ÊJulyÊ1721.(b)ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊii.ÊÊÊÊÊSUSANNA,Êm.ÊinÊPlymouth,Ê27ÊOct.ÊÊ1692,ÊSAMUELÊCORNISH,ÊsonÊofÊ

EdwardÊCornish,Êimmigrant.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiii.ÊÊÊÊABIGAIL,Êm.ÊinÊPlymouth,Ê6ÊJuneÊ1692,ÊJOHNÊSUTTON.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊÊÊÊÊJOHN,Êb.ÊaboutÊ1672;Êd.ÊinÊPlymouth,Ê17ÊJan.ÊÊ1711/12;Êm.ÊinÊHingham,Ê

Mass.,Ê14ÊMayÊ1695,ÊREBECCAÊLINCOLN,Êb.ÊinÊHingham,Ê11ÊMar.ÊÊ1673/4,ÊdaughterÊofÊ

SamuelÊ&ÊMarthaÊLincoln.ÊÊRebeccaÊm.Ê(2)ÊinÊCohasset,ÊMass.,Ê24ÊJuneÊ1725,ÊasÊhisÊthirdÊ

wife,ÊIsraelÊNichols,ÊandÊsheÊd.Ê4ÊFeb.ÊÊ1754.(c)ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊv.ÊÊÊÊÊÊJOANNA,Êb.ÊaboutÊ1678;Êm.ÊinÊPlymouth,Ê21ÊDec.ÊÊ1698,ÊNATHANIELÊÊ

HOLMES,ÊsonÊofÊNathanielÊandÊMercyÊ(Faunce)ÊHolmes.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvi.ÊÊÊÊÊJAMES,Êb.ÊaboutÊ1680;Êd.ÊinÊPlymouth,ÊbetweenÊ23ÊJuneÊ1748ÊandÊÊ

2ÊApr.Ê1750;Êm.ÊinÊPlymouth,Ê8ÊJuneÊ1722,ÊANNAÊRIDER.ÊHeÊwasÊaÊyeomanÊinÊPlymouth.(d)ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvii.ÊÊÊÊBATHSHEBA,Êb.ÊaboutÊ1682;Êm.ÊinÊPlymouth,Ê3ÊJan.ÊÊ1704/5,ÊNICHOLAS

LITCHFIELD,Êb.ÊinÊScituate,Ê7ÊFeb.ÊÊ1680.ÊÊNicholasÊd.ÊinÊScituate,Ê1ÊMayÊ1750,ÊsonÊof

JosiahÊLitchfield.ÊÊ


12.ÊÊBATHSHUA[5]Ê(orÊBathsheba)ÊLOTHROPÊ(John[4],ÊThomas[3],ÊRobert[2],ÊJohn[1])ÊÊ

wasÊbaptizedÊinÊBarnstable,Ê27ÊFebruaryÊ1641ÊandÊdiedÊ8ÊJanuaryÊ1722/3,ÊbeingÊburiedÊinÊ

DorchesterÊburingÊlot.ÊÊSheÊmarried,ÊprobablyÊaboutÊ1668,Ê(1)ÊBENJAMINÊBALE,ÊofÊ

DorchesterÊandÊlaterÊofÊBoston,Êmariner,ÊsonÊofÊBenjaminÊandÊElizabethÊ(Patten)ÊBale.ÊÊ

BENJAMINÊwasÊbornÊinÊEngland,ÊprobablyÊatÊCrewkerne,ÊSomerset, aboutÊ1634ÊorÊlater,

ÊandÊdiedÊbetween 16ÊDecemberÊ1676ÊandÊ27ÊAprilÊ1680,ÊwhenÊadministrationÊonÊhisÊestateÊ

wasÊgrantedÊtoÊhisÊwidow.ÊÊBATHSHUAÊmarriedÊ(2)ÊbetweenÊ18ÊSeptemberÊ1683ÊandÊ20Ê

NovemberÊ1691,ÊasÊhisÊsecondÊwife,ÊALEXANDERÊMARSHÊofÊBraintree,Êhusbandman,ÊwhoÊ

diedÊ7ÊMarchÊ1697/8,ÊagedÊaboutÊ70.ÊÊSheÊboreÊnoÊchildrenÊtoÊherÊsecondÊhusband.(a)ÊÊ


Ê ÊÊÊÊÊChildrenÊ(surnameÊBALE,ÊbyÊfirstÊhusband):ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊi.ÊÊÊÊÊÊBENJAMIN[6],Êb.ÊinÊDorchesterÊahoutÊ1669:ÊÊd.ÊinÊMilton,ÊMass.,ÊSept.

ÊÊ1753,ÊagedÊ84;Êm.Ê27ÊJuneÊ1700,ÊHANNAHÊHOLMANÊb.ÊinÊMiltonÊ15ÊSeptÊ1688,Êdaughter

ÊofÊThomasÊandÊAbigailÊ(Rigby)ÊHolman.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊii.ÊÊÊÊÊMERCY,Êb.ÊinÊBoston.ÊÊ17ÊJulyÊ1672;Êd.ÊinÊDorchester,Ê13ÊAugÊ1761;Êm.Ê

aboutÊ1690ÊSAMUELÊTROTT,Êb.ÊinÊDorchesterÊ27ÊAug.166O;Êd.Ê3ÊAug.ÊÊ1724,ÊsonÊofÊ

ThomasÊandÊSarahÊTrott.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiii.ÊÊÊÊJOHN,Êh.ÊinÊDorchester,Ê25ÊFeb.ÊÊ1674/5:ÊÊd.ÊbeforeÊ19ÊAug.1757;Êm.Ê

inÊBraintree,Ê26ÊSept.Ê1710,ÊANNAÊCROSBY,Êbapt.ÊinÊBraintree,Ê22ÊFeb.ÊÊ1679,Êd.Êthere

Ê18ÊJulyÊ1727,ÊdaughterÊofÊJosephÊandÊSarahÊ(Brackett)ÊCrosby.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊÊÊÊÊMARY,Êb.ÊinÊDorchester,Ê23ÊApr.Ê1677;Êd.ÊbetweenÊ26ÊAug. 1709ÊandÊ

19ÊJan.Ê1713;Êm.ÊinÊBraintree,Ê3ÊJuneÊ1697,ÊSAMUELÊBAXTER,Êb.ÊaboutÊ1666,Êd.Êbefore

Ê17ÊJulyÊ1744,ÊsonÊofÊJohnÊandÊHannahÊ(White)ÊBaxter.ÊÊHeÊm.Ê(2)Ê19ÊJan. 1713ÊDEBORAHÊ

BRACKET,Êb.15ÊAug.Ê1685,ÊdaughterÊofÊJamesÊandÊSarahÊ(Marsh)ÊBrackettÊofÊHingham,ÊMass.ÊÊ


13ÊJOHN[5]ÊLATHROPÊ(Iohn[4],ÊThomas[5],ÊRobert[2],ÊJohn[1])ÊwasÊbornÊin Barnstable,Ê9Ê

FebruaryÊ1644.ÊÊHeÊdiedÊinÊBarnstableÊ18/27ÊSeptemberÊ1727.ÊÊHeÊmarriedÊinÊPlymouthÊ

(1)Ê3ÊJanuaryÊ1671/2ÊtoÊMARYÊCOBB,ÊprobablyÊdaughterÊofÊJamesÊ&ÊMaryÊ(Tilson)ÊCobbÊofÊ

Scituate,ÊwhereÊsheÊwasÊbornÊ3ÊDecemberÊ1653.ÊÊHeÊmarriedÊ(2)Ê9ÊDecemberÊ1695,Ê

HANNAH,ÊwidowÊofÊDr.ÊÊJohnÊFuller.ÊÊSheÊd.ÊOctoberÊ1738.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊChildrenÊ(byÊfirstÊwife,ÊMARYÊCOBB,ÊallÊbornÊinÊBarnstable):ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊi.ÊÊÊÊÊÊJOHN[6],Êb.Ê5ÊAug.Ê1673;Êd.ÊaÊmarinerÊinÊBoston 1716;Êm.ÊESTHERÊ_____.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊii.ÊÊÊÊÊMARY,Êb.Ê27ÊOct.ÊÊ1675;Êm.Ê8ÊSept.ÊÊ1697,ÊJAMESÊHOWLAND.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiii.ÊÊÊÊMARTHA,Êb.Ê11ÊNovÊ1677.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊiv.ÊÊÊÊÊELIZABETH,Êb.Ê16ÊSept.ÊÊ1679;Êm.ÊNov.ÊÊ1698,ÊJAMESÊLEWES,ÊsonÊofÊ

JamesÊ&ÊSarahÊ(Lane)ÊLewesÊofÊBarnstable.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊv.ÊÊÊÊÊÊJAMES,Êb.Ê3ÊJulyÊ1681,Êbapt.ÊÊ30ÊMar.ÊÊ1684;Êd.Êyoung.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvi.ÊÊÊÊÊHANNAH,Êb.Ê13ÊMavÊ1682/3;Êd.Ê3ÊApr.ÊÊ1747;Êm.ÊinÊBarnstableÊ

25ÊDec.ÊÊ1707,ÊJOHNÊCOBB,ÊsonÊofÊSgt.ÊÊJamesÊ&ÊSarahÊ(Lewes)ÊCobb,ÊJohnÊbeingÊaÊ

residentÊofÊBarnstable,Êb.Ê20ÊDec.ÊÊ1677.Ê

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊvii.ÊÊÊÊJONATHAN,Êb.Ê14ÊNov.ÊÊ1684,Êbapt.ÊÊ28ÊJan.ÊÊ1684/5;Êd.Êyoung.(a)ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊviii.ÊÊÊBARNABAS,Êb.Ê22ÊOct.ÊÊ1686;Êd.ÊbetweenÊ3ÊApr.ÊÊ1756ÊandÊ

4ÊMayÊ1756;Êm.Ê(1)Ê20ÊFeb.ÊÊ1706,ÊBETHIAÊFULLERÊwhoÊdiedÊ26ÊOct.1714,ÊageÊ28Êyears;Ê

m.Ê(2)Ê25ÊDec.ÊÊ1718ÊHANNAHÊCHIPMAN.ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊix.ÊÊÊÊÊABIGAIL,Êb.Ê28ÊApr.ÊÊ1689,Êbapt.ÊÊ12ÊMayÊ1689.(b)ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊx.ÊÊÊÊÊÊEXPERIENCE,Êb.Ê7ÊJan.ÊÊ1691/2,Êbapt.ÊÊ29ÊJan.ÊÊ1693/4.(c)ÊÊ


ÊÊÊÊÊChildrenÊ(byÊsecondÊwife,ÊHANNAHÊFULLER,ÊallÊbornÊinÊBarnstable):ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxi.ÊÊÊÊÊBATHSHUA,ÊbÊ19ÊDec.ÊÊ1696,Êbapt.ÊÊ27ÊDec.ÊÊ1696,Êm.Ê______ÊWEBB.(d)ÊÊ

Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxii.ÊÊÊÊPHEBE,Êb.ÊSept.ÊÊ1701;Êm.ÊELISHAÊTHACHER.ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊxiii.ÊÊÊBENJAMIN,Êb.Ê8ÊApr.ÊÊ1704;Êd.ÊbeforeÊIÊOct.ÊÊ1787;Êm.Ê(1)Ê22ÊDec.ÊÊ1727,Ê

EXPERIENCEÊHOWLAND,ÊdaughterÊofÊThomasÊHowlandÊofÊPlymouth.ÊÊSheÊwasÊb.ÊNov.ÊÊ1705Ê

andÊd.ÊinÊPlymouth,Ê5ÊSept. 1748.ÊÊHeÊm.Ê(2)ÊwidowÊMARYÊ(HULLET)ÊHEDGEÊwhoÊd.Ê3Ê

JuneÊ1795,ÊageÊ75.ÊÊ


SELECTED FAMOUS DESCENDANTS

Ê1)ÊLouisÊStantonÊAuchinclossÊ(1917-ÊÊÊÊ)Ê--ÊNovelist.ÊÊ

Ê 2)ÊRobertÊBaconÊ(1860-1919)Ê--ÊSecretaryÊofÊStateÊÊ

3)ÊFrederickÊAugustusÊPorterÊBarnardÊ(Ê809-1889Ê)Ê--ÊPresidentÊofÊColumbiaÊU./namesakeÊ

BarnardÊCollege.ÊÊ

4)ÊKingmanÊBrewster,Jr.Ê(1919-Ê)Ê--ÊPresidentÊofÊYaleÊU./AmbassadorÊtoÊGreatÊBritain.ÊÊ

5)ÊOliverÊCowderyÊ(1806-1850)Ê--ÊCounselorÊtoÊMormonÊProphet,ÊJosephÊSmith.ÊÊ

Ê 6)ÊHaroldÊHartÊCraneÊ(1899-1932)Ê--ÊEssayist.ÊÊ

Ê 7)ÊCharlotteÊSaundersÊCushmanÊ(1816-1876)Ê--ÊActress.ÊÊ

8)ÊMelvilleÊWestonÊFullerÊ(1833-1910)Ê--ÊChiefÊJusticeÊofÊU.S.ÊSupremeÊCourt.ÊÊ

Ê 9)ÊFranklinÊHenryÊGiddingsÊ(1855-1931)Ê--ÊSociologist.ÊÊ

10)ÊDanielÊCoitÊGilmanÊ(1831-1908)Ê--ÊPres.ÊÊofÊU.C.ÊÊ--ÊBerkley/lstÊPres.ÊJohn'sÊ

HopkinsÊU.ÊÊ

Ê 11)ÊZinaÊDianthaÊHuntingtonÊ(1821-1901)Ê--ÊWifeÊofÊBrighamÊYoung.ÊÊ

Ê 12)ÊCharlesÊEdwardÊIvesÊ(1874-1954)Ê--ÊComposer.ÊÊ

13)ÊGeorgeÊFrostÊKennanÊ(1904-Ê)Ê--ÊDiplomat,ÊHistorian,ÊAmbassadorÊtoÊU.S.S.R. &ÊYugoslavia.ÊÊ

Ê 14)ÊWayneÊLymanÊMorseÊ(1900-1974)Ê--ÊU.S.ÊSenator.ÊÊ

Ê 15)ÊJohnÊLothropÊMotleyÊ(1814-1877)Ê--ÊHistorianÊ&ÊDiplomat.ÊÊ

Ê 16)ÊSimonÊNewcombÊ(1835-1909)Ê--ÊAstronomer.ÊÊ

Ê 17)ÊGeorgiaÊO'KeeffeÊ(1887-Ê)Ê--ÊArtist.ÊÊ

18)ÊFrederickÊLawÊOlmstedÊ(1822-1903)Ê--ÊLandscapeÊarchitectÊ(N.Y.C.ÊÊCentralÊParkÊ

andÊChicagoÊLakeÊFront)ÊandÊauthor.ÊÊ

19)ÊWilliamÊLyonÊPhelpsÊ(1865-1943)Ê--ÊLiteraryÊcritic,ÊTeacher,ÊManÊofÊLetters.ÊÊ

Ê 20)ÊJamesÊFordÊRhodesÊ(1848-1927)Ê--ÊHistorian.ÊÊ

Ê 21)ÊMarionÊG.ÊRomneyÊ(1897-Ê)Ê--ÊMormonÊApostle.ÊÊ

Ê 22)ÊCharlesÊSeymourÊ(1884-1963)Ê--ÊPres.ÊofÊYaleÊU.ÊÊ

23)ÊAmasaÊLelandÊStanfordÊ(1824-1893)Ê--ÊPolitician,ÊFounder,ÊStanfordÊUniversity.ÊÊ

24)ÊNathanÊEldonÊTannerÊ(1898-1982)Ê--ÊCanadianÊDiplomat,ÊMormonÊApostle.ÊÊ

25)ÊFrederickÊG.ÊWilliamsÊ(1787-1842)Ê--ÊCounselorÊtoÊMormonÊProphet,ÊJosephÊSmith.ÊÊ


3690 - Nicholas Bonham - b. abt. 1630 in England, was living in Barnstable, Ma and

emigrated to Piscataway, NJ with the Dunns, Fitz-Randolphs, Drakes, Martins, and Dunhams

about 1670. He signed the Oath of Allegiance in 1672 and served as a sergeant in 1681.

Married 1/1/1658, Hannah Fuller, oldest dau. of Samuel Fuller, ?Mayflower Passengerî and

Jane Lothrop. NicholasÍ last will and testament is dated 2/5/1683, and proved 1/4/1684. He

died in Pisacataway, NJ on 7/20/1684.


3691 - Hannah Fuller - b. 1623 in Scituate, Ma. She was the oldest child of Samuel Fuller

the ?Mayflower passengerî. She died in Pisacataway, NJ after 8/23/1686, when she posted

bond as executrix of the will of her husband with Edward Slater as fellow bondsman.

Children: (Bonham) first 3 born in Barnstable, Ma. the others in Pisataway, NJ


1 Hannah - b. 10/8/1659

2. Mary - (#1845)

3. Sarah - b. 2/16/1664

4. Elizabeth - b. ca. 1666

5. Hezekiah - b. 5/6/1667

6. Samuel - b. 9/7/1672; d. 10/1/1682

7. Jane - b. 1/29/1675; d. 2/25/1675

8. Priscilla - b. 11/11/1677From my book "Line of Descent of George Roger Gilbert"

THE LOTHROP FAMILY


I. Lothrop, Rev. John 4 (Thomas 3, Robert 2, John 1), born Etten, Yorkshire, England, bapt. Dec. 20, 1584, died Barnstable, Mass., Nov. 8, 1653; married 1st Hannah Howes, died 1633, married 2nd Ann Hammond Feb. 17, 1636/7.

The Lo-Lathrops are descendants of the Lowthrops of Lowthrope, East Riding, Yorkshire, England. John 1 Lothrop, of Cherry Burton, England, was a fairly prosperous citizen in 1545. He had a son Robert 2 who died in Cherry Burton in 1558, leaving a son Thomas 3, who had Rev. John 4.

Rev. John 4 attended Queen's College, Cambridge, where he seems to have acquired the usual"dissenting" spirit of that University. In 1611 he became Vicar of Egerton, Kent Co., England, but resigned in 1623 and went to London, where he became pastor of the first independent Congregational church in London. It was broken up in 1632. He was tried by the Star chamber, and imprisoned for two years in Newgate. He was released in 1634, and sentenced to"banishment." He sailed from England with his family in the ship"Griffen," and landed at Boston in 1634-5. He settled at Scituate and Barnstable, being the first minister who preached at either place.

CHILDREN:

a. Dau. b. ; d. ; m.

b. Dau. b. ; d. ; m.

c. Joseph b. ; d. : m. Mary Ansol.

d. Samuel, b. 1620; d. ; m.

e. Thomas, b. ; d. ; m. ( ) Evans, wid.

f. John, b. ;d. ; m.

g. Hopestill, b. ;d. ; m.

h. Barnabas, b. ;d. ; m. ^